Disclaimer & Privacy conform GDPR

‍Deze website is eigendom van GH Ulma NV.Contactgegevens:GH Ulma  NV
Brandekensweg 9D
2627 Schelle (België)
Ondernemingsnummer: BTW BE 0406.087.530
info@gh-ulma.com
T+32(3)870 60 60

Privacybeleid
GH ULMA NV verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.Tenzij anders vermeld, is GH ULMA NV verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die we verzamelen en waarop deze Privacyverklaring van toepassing is.
Deze Privacyverklaring legt uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en hoe wij die gebruiken. De gebruiker wordt aangeraden deze Privacyverklaring aldus aandachtig door te lezen, want het bevat essentiële informatie over hoe persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij Caroline Vanmaele op caroline.vanmaele@gh-ulma.com.

Verwerkingsdoeleinden
GH ULMA verzamelt vrijwillig en automatisch en verwerkt de persoonsgegevens (bedrijf, naam, voornaam, adres, telefoonnummers, e-mail en alle gegevens noodzakelijk in het kader van het uitvoeren van overéénkomsten) van klanten en prospecten. Deze gegevens worden gebruikt voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit). Daarnaast willen we de nodige beveiliging en veiligheid bieden en kunnen de gegevens ook gebruikt worden in het kader van het beslechten van geschillen. Tenslotte zullen we de gegevens gebruiken om u te (kunnen) informeren en contacteren omtrent marketing en advertenties.  

Rechtsgrond(en) van de verwerking
Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming),  artikel 6.1. [(a) toestemming,] [(b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst),] [(c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting)], [(f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen)] bijvoorbeeld om uw bestelling te registreren, om onze diensten en producten te analyseren/verbeteren, en u hieromtrent te informeren, om u op de hoogte te stellen van software-updates of voor administratieve, fraude opsporings- of juridische doeleinden. Deze privacyverklaring en het dubbel opt-in systeem dat wordt gehanteerd, zorgen ervoor dat u uw toestemming vrij, expliciet, ondubbelzinnig, actief en geïnformeerd kan geven.  

Overmaken aan derden
Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen (van de GH ULMA groep) binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met GH ULMA NV verbonden zijn of met enige andere partner van GH ULMA. GH ULMA garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens. Teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang aan onze werknemers. Wij garanderen evenwel een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacyverklaring.De door u verstrekte persoonsgegevens worden evenwel niet verkocht aan, noch gedeeld met derde partijen, die niet met GH ULMA NV zijn verbonden.Daarnaast, en enkel voor zover dit wettelijk vereist of strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de diensten of voor het beschermen van onze rechten, of de rechten van aan ons gelieerde derden of onze gebruikers, verstrekken we uw persoonsgegevens aan wetshandhavingsinstanties, onderzoeksorganisaties, aan ons gelieerde ondernemingen of in gerechtelijke procedures.De verzamelde persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt in België, op onze maatschappelijke zetel of bij externe dienstverleners, die eveneens in België of Europa zijn gevestigd. De verzamelde gegevens gaan enkel over een beveiligde verbinding naar de verschillende servers.

Bewaarperiode
Afhankelijk van het verwerkingsdoeleinde, zullen de persoonsgegevens die werden verwerkt gedurende 15 jaar bewaard worden. Bepaalde gegevens zullen evenwel langer worden bewaard (uiterlijk 20 jaar), opdat we, onder andere, aan de wettelijke en boekhoudkundige vereisten kunnen voldoen. Na deze termijn, zullen we de gegevens onherroepelijk wissen.  

Recht van inzage, verbetering, wissen, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens
Elke rechtspersoon heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@gh-ulma.com.In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Direct marketing
De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.  

Klacht
Indien u alsnog een vraag of klacht heeft, kan u steeds bij ons terecht via mail aan info@gh-ulma.com.De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail contact@apd-gba.be.

Het gebruik van “cookies”
Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.Welke soort cookies er gebruikt worden en waarvoor: ‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Concreet: de instellingen die u als gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan.‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.Deze website van GH NV maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de helpfunctie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Wijzigingen Privacyverklaring
Indien nodig, kunnen wij deze Privacyverklaring aanpassen of updaten om veranderingen op de website en de feedback van onze gebruikers weer te geven. Als er wezenlijke wijzigingen zijn in de manier waarop wij persoonsgegevens gebruiken of verwerken, stellen we de gebruiker hiervan op de hoogte door een kennisgeving van de wijzigingen te plaatsen voordat deze van kracht worden of door hem rechtstreeks een kennisgeving te sturen. We raden gebruikers aan deze verklaring regelmatig opnieuw te lezen voor meer informatie over hoe wij informatie gebruiken en beschermen.

Contact
Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent onze Privacyverklaring of ons Privacy beleid, kunt u terecht bij Caroline Vanmaele via mail naar info@gh-ulma.com of op het nummer 03 870 60 60.